Veiligheids- en kwaliteitswaarborgen

Waar het uw kind betreft, neemt u vanzelfsprekend geen risico’s. Daarom vinden wij het belangrijk dat u zeker weet dat u uw kind met een gerust hart aan ons kunt toevertrouwen.

Vanaf 2012 controleert de GGD, afdeling Toezicht op Kinderopvang en Peuterspeelzalen, periodiek aan de hand van de regelgeving die voortvloeit uit de Wet OKE. Denk hierbij aan de eisen over de veiligheid van  (speel)ruimtes, het speelgoed, het aantal kinderen in de groep, de hygiëne van de toiletruimte. Ook de brandweer stelt strenge eisen op het gebied van brandpreventie en brandveiligheid. Al onze peuterspeelzalen voldoen aan de regels vanuit de Wet OKE en overige wet- en regelgeving.

Op elke speelzaal zijn richtlijnen bekend over hoe te handelen in geval van calamiteiten. In de richtlijnen wordt aangegeven wie bij een ongeval of brand of andere calamiteit voor een bepaalde taak verantwoordelijk is. Alle leidsters zijn bevoegd om op te treden als bedrijfshulpverlener (BHV).

Wij voeren jaarlijks risico-inventarisaties uit teneinde de kwaliteit van onze peuterspeelzalen voortdurend te verbeteren. De bevindingen hiervan zijn ter inzage op de peuterspeelzaal. In 2011 heeft de inspectie van het onderwijs onze peuterspeelzalen bezocht en positief beoordeeld op inhoudelijke kwaliteit. Met name op de onderdelen pedagogisch klimaat, educatief handelen en een rijke leeromgeving voor de kinderen, scoren onze leidsters en peuterspeelzalen hoog. Het rapport inspectie van het onderwijs ligt evenals het pedagogisch beleidsplan ter inzage op de peuterspeelzaal en staan gepubliceerd op onze website (www.peuterspeelzalenbellingwedde.nl).

In het pedagogisch beleidsplan wordt de visie en de werkwijze van onze peuterspeelzalen beschreven. Een keer in de twee jaar wordt door de SPGB een Tevredenheids-onderzoek gehouden. De bevindingen zijn HIER te lezen.