Organisatie

Intern begeleider

Binnen de SPGB is een Intern Begeleider aangesteld. De IB-er heeft zowel een ondersteunende taak naar de leidsters en ouders, alsook de taak van intermediair tussen de coördinator, leidsters en externe deskundigen. De IB-er heeft een belangrijke taak in het vroegtijdig signaleren van mogelijke problemen en achterstanden. Middels groepsbezoeken en observaties ondersteunt de IB-er de leidsters in het signaleren van zorgen en in de eventuele toeleiding naar consultatieve begeleiding. Tevens ondersteunt de IB-er de leidster in haar pedagogisch-didactisch handelen. Waar nodig speelt de IB-er een actieve rol in het begeleiden van peuters naar externe zorg.

Coördinator

De coördinator van de peuterspeelzalen is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van de peuterspeelzalen en heeft een adviserende en beleidsvoorbereidende rol. De coördinator rapporteert aan het bestuur en bekleedt een spilfunctie tussen het bestuur en de overige medewerkers binnen de organisatie. En is het aanspreekpunt voor instanties, oudercommissies en ouders. Email: Coordinator@PeuterspeelzalenBellingwedde.nl

De leidsters

leidsters