Medezeggenschap ouders

Binnen onze stichting is de medezeggenschap van ouders als volgt geregeld:

Elke peuteropvang heeft een peuteropvangcommissie (de peuteropvang locaties in Wedde en Veelerveen hebben samen één commissie). Deze commissie is belast met de dagelijkse gang van zaken op de peuterspeelzaal.

De peuteropvangcommissie bestaat uit tenminste drie ouders. Voor het contact met de overige ouders organiseert de commissie regelmatig ouderavonden.
De voorzitter van de peuteropvangcommissie (een ouder) heeft ook zitting in het bestuur van de stichting. De verslagen van de bestuursvergaderingen liggen ter inzage op de peuteropvang.

Uit vorenstaande blijkt dat de ouders van onze peuters veel medezeggenschap hebben via de peuteropvangcommissie en bestuur. Indien u als ouder akkoord gaat met de huidige organisatiestructuur zien wij ons niet genoodzaakt voor alle vier de locaties een aparte cliëntenraad en nog een overkoepelende cliëntenraad in te stellen. Een dergelijke cliëntenraad zou naast de huidige peuteropvangcommissies moeten functioneren.

Mocht u van mening zijn dat u als ouder te weinig medezeggenschap heeft, dan verzoeken wij u dit schriftelijk aan het bestuur kenbaar te maken.