Regeling ouderbijdrage

 • Een peuter kan de peuterspeelzaal gedurende 2 dagdelen per week bezoeken vanaf het moment dat hij/zij de leeftijd van 2 jaar heeft bereikt, tot het moment dat hij/zij toegelaten kan worden op de basis(kleuter)school.
 • De hoogte van de ouderbijdrage is afhankelijk van het netto inkomen per maand. Dit is een voorwaarde in de subsidieverordening van de gemeente.
 • De ouderbijdrage gaat uit van 10 maandelijkse betalingen voor 40 weken peuterspeelzaal per jaar.
 • Voor het bepalen van uw netto gezinsinkomen per maand kunt u kiezen uit een van de twee onderstaande manieren:

a)  Het netto bedrag op uw loon-, salaris- of uitkeringsstrook.
b) Van het belastbaar inkomen wordt de te betalen inkomstenbelasting afgetrokken. Het zo verkregen bedrag wordt dan gedeeld door 12.

Om de ouderbijdrage te kunnen vaststellen dient er een IB-60 formulier van de Belastingdienst of een kopie van de loon-, salaris- of uitkeringsstrook met het plaatsingsformulier ingeleverd te worden. Dit geldt niet voor ouders die zich in de hoogste inkomensgroep laten inschalen!

Toelichting:

Inkomen uit loon-, salaris- en uitkeringsgelden. Voor de bepaling van het netto-inkomen worden de maandinkomsten van de ouder(s)/verzorger(s)/partner(s) bij elkaar opgeteld. Uitgangspunt voor de bepaling van het netto-inkomen is de laatste maandelijkse loonstrook en/of andere inkomensopgaven.

Bij de inkomsten worden opgeteld:
Ontvangsten alimentatie, de tegemoetkoming in de premie ziektekostenverzekering en inkomsten uit huur, pacht en vermogen.

Niet meetellen:
De kinderbijslag, studiebijlagen, huursubsidie, vakantiegeld, incidentele betalingen en vergoedingen b.v. gratificaties, overwerk, reiskostenvergoeding enz. en bijstand voor bijzondere kosten (wel telt de bijstand voor algemene bestaanskosten mee)

Inkomen van zelfstandigen en vrije beroepsbeoefenaars: Het inkomen waarover een bijdrage verschuldigd is, wordt vastgesteld aan de hand van een    IB-60 formulier van de belastingdienst.

 • Indien meerdere peuters uit een gezin tegelijkertijd de peuterspeelzaal bezoeken, geldt vanaf het tweede kind een ouderbijdrage ter hoogte van de helft van de bijdrage, zoals die is vastgesteld voor het eerste kind.
 • Ouders waarvan hun pleegkind de peuterspeelzaal gaat bezoeken worden in het laagste tarief ingedeeld omdat zij maar minimale vergoeding ontvangen voor hun pleegkind.
 • Ter vaststelling van de ouderbijdrage krijgt u de eerste dag een plaatsingsformulier. Deze dient u naar waarheid in te vullen. U wordt verzocht het plaatsingsformulier binnen 14 dagen op te sturen middels een retourenvelop die u bij het plaatsingsformulier ontvangt.
 • Wij zullen u in de hoogste inkomensgroep indelen:
  • als u geen informatie over uw inkomen wenst te verstrekken;
  • als u uw opgave niet wenst te staven;
  • zolang wij het plaatsingsformulier niet van u hebben ontvangen (bij overschrijden van de inlevertermijn).
 • De hoogte van de ouderbijdrage kan worden herzien, indien er zich wijzigingen voordoen in het inkomen van het gezin. Wijzigingen kunnen niet met terugwerkende kracht plaats vinden.
 • Aan het einde van de maand vinden betalingen middels automatische incasso plaats. Ouders/verzorgers die middels een factuur betalen ontvangen deze aan het einde van de maand. Deze dient binnen een maand te zijn voldaan. Extra kosten voor betalingen middels een factuur bedragen € 1,10 per maand. Over de maanden juli en augustus wordt geen ouderbijdrage geheven.
 • Als een peuter langer dan 14 dagen ziek is, geldt voor de eerste 14 dagen het normale tarief en kan op verzoek van de ouder/verzorger de ouderbijdrage voor de rest van de ziekteperiode worden teruggebracht tot de helft van het tarief, dat men gewoonlijk per maand betaalt.
 • In geval van plaatsing op medische indicatie van één of twee extra dagdelen geldt geen ouderbijdrage.
 • Wanneer een peuter 3 jaar is kan hij/zij een 3e dagdeel komen in de 3-jarigengroep. Hiervoor geldt geen extra ouderbijdrage.
 • Per jaar zal de ouderbijdrage en de inkomensschalen aangepast worden aan de algemene prijsindex.
 • Vragen over de ouderbijdrage kunnen gericht worden aan de coördinator van de stichting.
 • 1In zaken, waarin deze regeling niet voorziet, beslist het bestuur.